ماکت های تبلیغاتی

ماکت های تبلیغاتی اجسامی شبیه سازی شده هستند که طرحی فانتزی دارند و دقیقا شباهتی با طرح اصلی خواهند داشت اما ماکت های تبلیغاتی در ابعاد و سایزی صدها برابر کالای اصلی ساخته می شوند. البته در مواردی هم ممکن است ماکت های تبلیغاتی به سفارش مشتری در حجمی کوچکتر از حالت اصلی و یا سایزی برابر با کالای مشخص شده ساخته شود. اما به طور کلی می توان گفت که ماکت های تبلیغاتی از نظر نوع ماکت ها به دو گروه اصلی تقسیم بندی می شوند. ماکت های پیش ساخته و ماکت های سفارشی.